nach oben

Vrácení a reklamace

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají čtrnáctidenní lhůtu na vrácení zboží nebo odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od koupě nebo smlouvy.
Máte právo zrušit tuto koupi nebo smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzala zboží.
Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás
JaPe UG, Dessauer Strasse 85, 06862 Dessau-Rosslau, Německo,
informovat prostřednictvím jasného prohlášení (např. … dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od koupě nebo smlouvy. K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné nebo online našim formulářem.
Ke splnění termínu zrušení stačí zaslat oznámení o uplatnění práva na zrušení před uplynutím doby zrušení.


Důsledky odstoupení
Pokud od této smlouvy odstoupíte, budou zákazníkovy zpět vyplaceny všechny platby, které jsme od něho obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného typu doručení, než je nejlevnější standardní doručení námi doporučené), které mají být splaceny okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi vrácené zboží podle oznámení o vašem zrušení koupě nebo smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejné platební prostředky, jaké jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného. V žádném případě vám nebudou za tuto platbu účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout vrácení, dokud nedostaneme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat okamžitě, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení koupě nebo smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Vracené zboží zašle kupující na své náklady na adresu prodávajícího ktera je uvedena v tomto dokumentu. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

Byl kupujícímu při koupi poskytnut dárek je kupující tento povinen pri vrácení zboží tento také současně se zbožím vrátit prodávajícímu v důsledku odstoupení od smlouvy. Nevrácení dárku bude odečto od již zaplacených plateb při navrécení kupní ceny.


Právo na odstoupení se nevztahuje na následující koupě a smlouvy
Smlouvy o dodávce zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla po dodání odstraněna jeho pečeť.

Zobrazeno